Skip to main content

Privacyverklaring Theben AG

Wij, Theben AG (hierna ‘Theben’), verheugen ons dat u onze website bezoekt en belangstelling toont voor onze producten en diensten. De bescherming van uw privacy en de door u aan ons ter beschikking gestelde persoonsgegevens nemen wij zeer serieus. Vanzelfsprekend houden wij ons aan de rechtsvoorschriften voor gegevensbescherming. Hieronder informeren wij u welke gegevens wij voor welke doeleinden over u verzamelen, hoe lang wij die opslaan en welke rechten u hebt, wanneer wij uw gegevens verwerken.

In onze Privacyverklaring gebruiken wij begrippen en definities van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), met name in artikel 4. Volgens deze verordening zijn wij de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en bent u de ‘betrokkene’. Gegevens die direct of indirect op u betrekking hebben, zijn ‘persoonsgegevens’. Wanneer wij verder in deze Privacyverklaring over uw ‘gegevens’ hebben, bedoelen wij daarmee meestal de gegevens die direct of indirect op uw persoon betrekking hebben.

Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetten betreffende gegevensbescherming van de lidstaten en overige wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming is:

Theben AG
Hohenbergstraße 32
72401 Haigerloch

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming
datenschutz@theben.de

Volautomatische verwerking van gegevens bij het oproepen van onze websites

Als u onze websites bezoekt, slaan onze servers standaard diverse toegangsgegevens in een elektronisch protocol (‘logbestand’) op. Tot deze gegevens behoren uw IP-adres, de website die u vóór ons hebt bezocht, de websites die u bij ons bekijkt en de datum en het tijdstip waarop u de website hebt geopend en dus de duur van het bezoek. Deze gegevens worden volautomatisch geregistreerd en alleen gebruikt voor de foutenanalyse en technische verbetering van onze webservice. Ontvangers van deze gegevens zijn Theben IT en, indien vereist, door Theben ingeschakelde IT-dienstverleners. De wettelijke grondslag voor deze verwerking is ons gerechtvaardigd belang aan het behoud van goede werkende websites. Uiterlijk na één week worden de protocollen automatisch overschreven. Andere volautomatische verwerkingen van gegevens bij het oproepen van onze website zijn ons gebruik van cookies en onze analyse van de gebruiksgegevens tijdens het bezoek van onze websites. Deze verwerkingen worden in deze Privacyverklaring in de betreffende paragrafen beschreven.

Bij aanmelding voor onze Newsletter

Wanneer u volgens artikel 6, lid 1, zin 1, punt a) van de AVG uitdrukkelijk daarmee hebt ingestemd, gebruiken wij uw e-mailadres om u onze Newsletter regelmatig toe te sturen. Voor de ontvangst van de Newsletter is de vermelding van een e-mailadres voldoende. Wij slaan uw toestemming en het tijdstip van de toestemming op. U kunt de toestemming altijd intrekken door opzegging van de Newsletter intrekken. Aan het einde van elke Newsletter vindt u een link naar de opzegpagina.

Doorgifte van gegevens

Een verzending van uw persoonsgegevens naar derden om andere dan de hierna genoemde doeleinden vindt niet plaats. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan derden wanneer:

 • u volgens artikel 6, lid 1, zin 1, punt a) van de AVG uitdrukkelijk toestemming daarvoor hebt gegeven,
 • het doorsturen volgens artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) van de AVG voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering noodzakelijk is en er geen reden is om aan te nemen dat u geen zwaarder wegend en beschermingswaardig belang aan de niet-doorgifte van uw gegevens hebt,
 • voor het geval dat voor het doorsturen volgens artikel 6, lid 1, zin 1, punt c) van de AVG een wettelijke verplichting bestaat en
 • dit wettelijk toegestaan en volgens artikel 6, lid 1, zin 1, punt b) van de AVG voor de afwikkeling van overeenkomsten met u noodzakelijk is.

Contact – Aanvraagformulier

Bij al uw vragen bieden wij u de mogelijkheid om met ons via een op de website beschikbaar gesteld formulier contact met ons op te nemen. Daarvoor is de vermelding van een geldig e-mailadres en voor- en achternaam vereist, zodat wij weten van wie de aanvraag afkomstig is en om deze te kunnen beantwoorden. Aanvullende gegevens kunnen vrijwillig worden verstrekt. De gegevensverwerking die nodig is om contact met ons op te nemen, vindt plaats volgens artikel 6, lid 1, zin 1, punt a) van de AVG op basis van uw vrijwillige toestemming. De persoonsgegevens die voor het gebruik van het contactformulier door ons worden verzameld, worden na afhandeling van de door u ingediende aanvraag automatisch gewist.

Registraties voor plaatselijke cursussen en workshops

Op onze website onder de rubriek Service > Seminars en online cursussen kunt u de namen en contactgegevens vinden van de personen die voor de uitvoering daarvan verantwoordelijk zijn. Uw vragen over de aangeboden evenementen of ook uw registratie kunt u via de communicatiemogelijkheden e-mail/telefoon/fax naar ons sturen. U kunt ook met de knop ‘Naar de aanmelding’ ons registratieformulier voor uw aanmelding gebruiken. Wij verwerken de voor uw deelname noodzakelijke gegevens (uw naam, uw bedrijf, uw e-mailadres) en uw overige gegevens in het veld Opmerkingen. De wettelijke grondslag voor de verwerking is ‘Contractuele en vóór afsluiting van een overeenkomst noodzakelijke doeleinden’. Wij gebruiken uw gegevens uitsluiting voor de afhandeling van uw registratie en het organiseren van de opleiding.

Binnen ons bedrijf geven wij uw gegevens door aan de personen die bij de organisatie van de opleiding en afrekening betrokken zijn. Als u gegevens over de door u gewenste kamer en uw heenreis verstrekt, geven wij uw naam en uw aankomstdatum door aan hotels bij ons in de buurt.

Registratie voor onze online seminars en evenementen

Wanneer u zich met het betreffende formulier aanmeldt voor een van onze online seminars en evenementen, verwerken wij uw gegevens (achternaam, voornaam, e-mailadres, postcode, plaats, land, categorie en evt. uw opmerkingen) om in het kader van de opleiding contact met u op te nemen. Dit kunnen de organisatoren van de evenementen zelf zijn (vervolgvragenlijsten, toezending van opnames van het evenement) of onze verkoopafdeling. Wij nemen vrijblijvend via e-mail contact op of, wanneer u dit als optie hebt aangegeven, ook telefonisch. Onze verkoopafdeling kan contact met u opnemen over het onderwerp van het evenement, maar over overige producten en oplossingen van Theben AG. De rechtsgrond voor de verwerking van deze gegevens is uw toestemming volgens artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG. De voor u verantwoordelijke buitendienstmedewerker bepalen we aan de hand van de door u vermelde postcode.

Als tijdens het online evenement de mogelijkheid bestaat om vragen via een chat-functie te stellen, dan worden deze gegevens uitsluitend in onze online seminarsoftware opgeslagen. De chatprotocollen worden niet doorgezonden. Hierover wordt u aan het begin van het betreffende evenement geïnformeerd. Onze webinars worden regelmatig opgenomen. Wordt een evenement opgenomen, dan wordt u daarover voorafgaand geïnformeerd.

Nadere informatie over uw intrekkingsrecht, recht op inzage etc. vindt u onder Rechten van betrokkenen’ in deze Privacyverklaring.

Ons gebruik van foto- en video-opnamen van evenementen voor reclamedoeleinden
Af en toe laten we tijdens evenementen foto- en video-opnamen maken, die we voor reclamedoeleinden willen gebruiken. Wij kondigen dit aan vóór het evenement en nogmaals aan het begin van het evenement. Als u gebruik wilt maken van uw zelfbeschikkingsrecht over informatie, dan kunt u dat doen en moet u de fotograaf/filmer meedelen dat u niet op foto’s op video’s wilt worden opgenomen. Vanzelfsprekend wordt dan aan uw wens voldaan. Wanneer dit niet doet, gaan we ervan uit dat u instemt met de opnamen en ons gebruik voor reclamedoeleinden.

Downloaden van whitepapers of software

Wanneer u het formulier verzendt waarin u verzoekt om uw exemplaar van onze whitepaper of software te kunnen downloaden, worden uw gegevens verzameld. Wij gebruiken uw gegevens dan om een op u afgestemde downloadlink te creëren. De gegevens in het formulier gebruiken we uitsluitend voor de hieronder genoemde doeleinden. Met name sturen we u onze Newsletter alleen toe wanneer u zich daarvoor hebt aangemeld. Met het gebruik van de op uw persoon afgestemde downloadlinks kunnen we vaststellen of en hoe vaak u het bestand hebt gedownload. Als u deze hebt gedownload, willen we graag via onze verkoopafdeling contact met u opnemen om meer te weten te komen over het onderwerp. Dit dient bij voorkeur via e-mail plaats te vinden. Wanneer u een telefoonnummer en/of een postadres hebt ingevoerd, zouden wij evt. ook op die manier contact met u kunnen opnemen. Als het downloaden niet volledig is voltooid, worden uw gegevens binnen 48 uur automatisch gewist.

Door uw download gaat u akkoord met ons gebruik van uw gegevens als tegenprestatie voor het downloaden van het bestand.

Ons gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die onze webserver op uw pc opslaat. Cookies veroorzaken geen schade van uw apparaat, bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of overige schadelijke software.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen technische cookies (1), die garanderen dat onze website correct werkt (deze cookies worden automatisch geplaatst) en tracking-cookies (2) voor marketing- en analysedoeleinden, waarvoor u toestemming moet geven.

(1) Sessiecookies, documentenmandfunctie, afhandeling van uw afmelding voor tracking-diensten (Opt-Out).
(2) Google Analytics (via Google Tag Manager), Facebook-Pixel, Luigi’s Box – zie de betreffende paragrafen in deze Privacyverklaring.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen cookies op basis van hun opslagduur. Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit. Een sessiecookie kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat de communicatie van onze webserver met uw pc wordt gewaarborgd. Permanente cookies daarentegen blijven op uw pc opgeslagen; hoe lang dit is, kunt u vinden in uw browser. Een permanent cookie kan bij het volgende bezoek aan onze website weer worden gelezen. Om dit te voorkomen, kunt u het permanente cookie na het bezoek aan onze website verwijderen. Met behulp van permanente cookies kunnen wij bijv. uw gebruik van onze website analyseren.

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat deze cookies accepteren. Om dit uit te schakelen, moet u de betreffende instellingen van uw browser wijzigen. Als uw browser geen cookies accepteert, kan het zijn dat u niet alle sites van onze website ongestoord kunt gebruiken. Om een contactformulier te kunnen invullen, moet u uw browser echter zo instellen dat deze sessiecookies accepteert. Sessiecookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser sluit.

U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies die voor de bereiksmeting en reclamedoeleinden worden gebruikt, op de deactiveringssite van het netwerkinitiatief (http://optout.networkadvertising.org/) en daarnaast op de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Wij verzoeken u in de betreffende paragrafen van deze Privacyverklaring aan te geven tegen welke opties u bezwaar maakt.

Als zich voor alle op onze website gebruikte tracking-cookies wilt afmelden of uw instemming wilt wijzigen, dan kunt u deze link gebruiken:

Opt-out en cookie-instellingen wijzigen

Google Analytics

Vanwege de wettelijke grondslag van ons gerechtvaardigd belang aan de verbetering van ons internetaanbod maakt onze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (‘Google’). Google Analytics gebruikt zgn. ‘cookies’, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie verkregen informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt meestal naar een server van Google in de VS gezonden en daar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gezonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om overige aan het gebruik van de website en het gebruik van het internet gekoppelde diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat vanwege Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google gecombineerd.

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken:

Mogelijkheid om bezwaar te maken

U kunt de opslag van de cookies verhinderen door uw browsersoftware overeenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van onze Webshop volledig zult kunnen gebruiken.

Ook kunt u de verzending naar Google van de gegevens die door het cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die op de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbaar is.

Browser-add-on voor de deactivering van Google Analytics

De browser-add-on voor de deactivering van Google Analytics geeft de bezoeker van de website meer controle over welke gegevens over opgeroepen websites door Google Analytics worden opgeslagen. De add-on deelt het JavaScript (ga.js) van Google Analytics mee dat geen informatie over het bezoek aan de website naar Google Analytics mag worden gezonden. Als u deze functie niet wilt gebruiken, moet u de add-on downloaden en deze voor uw actuele webbrowser installeren. De browser-add-on voor de deactivering van Google Analytics is verkrijgbaar voor Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox Apple Safari en Opera.

Google Analytics 4

De bedrijfswebsite van Theben maakt gebruik van Google Analytics 4.0, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”), waarmee het gebruik van websites kan worden geanalyseerd. Bij het gebruik van Google Analytics 4.0 worden standaard zogenaamde “cookies” gebruikt. Cookies zijn tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van een website mogelijk maken.

Bij Google Analytics 4.0 is de anonimisering van IP-adressen standaard geactiveerd. Door de IP-anonimisering wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Volgens Google wordt het door uw browser in het kader van Google Analytics doorgegeven IP-adres niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google gebruikt deze en andere informatie namens ons om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over uw websiteactiviteiten en gebruiksgedrag en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot uw website- en internetgebruik.

De in het kader van het gebruik van Google Analytics 4 verzamelde gegevens worden 2 maanden bewaard en daarna gewist.
Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van Google Analytics-cookies voor het opslaan en uitlezen van informatie op het eindapparaat dat u gebruikt voor het gebruik van de website, vinden alleen plaats als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a DSGVO. Zonder uw toestemming wordt Google Analytics 4 niet gebruikt tijdens uw gebruik van de website.

U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door naar de onderstaande link te gaan en daar uw keuze te wijzigen. De rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de herroeping blijft onaangetast.
U kunt de opslag van cookies ook van meet af aan verhinderen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Als u uw browser zo instelt dat alle cookies worden geweigerd, kunnen de functies op deze en andere websites echter worden beperkt.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het privacybeleid van Google vindt u op https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/.

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics 4 worden verzameld door uw instellingen aan te passen:

Google Double Click

Met deze tool kunnen wij de frequentie waarmee u sites oproept resp. het algemene verkeer op onze website registreren. Zo kunnen we analyseren hoe vaak, hoe lang en welke delen van onze website door u worden bekeken.

Plug-ins voor sociale media en externe links

Wij maken tijdens uw bezoek van onze website geen gebruik van zogenaamde plug-ins voor sociale media (TEILEN- en LIKE-knoppen), waarmee gegevens soms direct worden doorgegeven.
Op onze website bieden wij u echter de mogelijkheid om naar onze social mediasites te gaan via een zogenaamde externe link.
Wij wijzen u erop dat u bij gebruik van de link op een externe website terechtkomt. Wij hebben geen controle over de mate waarin uw gegevens door de betreffende sociale media-aanbieder worden verwerkt. Informatie hierover vindt u op de website van de betreffende website-exploitant.
Wanneer u wilt weten in welke mate wij uw gegevens via onze social mediasites verwerken, kunt u dit vinden op de betreffende social mediasites.

Social mediasites

Wij beheren Fanpages op diverse social mediaplatformen om met gebruikers, klanten en belangstellenden te kunnen communiceren en hen daar over onze diensten te informeren. In het kader van deze online aanwezigheid verwerken de social media-aanbieders en wij uw persoonsgegevens.

Binnen de diverse informatiediensten kunnen profielen, bedrijfssites of groepen worden aangemaakt. Gebruikers kunnen in hun eigen profiel en op onze Fanpages artikelen, foto’s en video’s uploaden of deze delen en becommentariëren. Gebruikers hebben ook de mogelijkheid om contact met elkaar op te nemen wanneer ze openbare of privéberichten schrijven.

Wij wijzen u erop dat u de aangeboden informatiediensten in eigen verantwoordelijkheid gebruikt en dat wij op dit moment niet alle details van de verwerking door de social media-aanbieders uit de VS kennen. Dit geldt met name voor het gebruik van de interactieve functies (bijv. becommentariëren, delen, beoordelen).

De mogelijkheid bestaat om de verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze Fanpages te verminderen. Daarvoor moet u zich bij het betreffende social mediaplatform afmelden of de functie ‘aangemeld blijven’ deactiveren, de op uw apparaat aanwezige cookies verwijderen en uw browser afsluiten en opnieuw starten. Op deze manier wordt informatie verwijderd waarmee u direct kunt worden geïdentificeerd. Zo kunt u onze Fanpages beperkt gebruiken, zonder dat uw gebruikersidentificatie openbaar wordt gemaakt.

Contact opnemen over privé- of openbare berichten

Op onze Fanpages kunt u ons privé- of openbare berichten (commentaren) zenden. Wanneer u via privéberichten contact met ons opneemt, slaan we de door u verstrekte gegevens op om uw aanvragen te kunnen bewerken. Wij wissen uw gegevens vervolgens 6 maanden na het laatste bericht. Dit geldt niet wanneer wettelijke bepalingen het wissen niet toestaan of de verdere opslag als bewijsmateriaal vereist is of als u hebt ingestemd met een langere opslag.

Stuurt u ons echter een openbaar bericht, dan zijn de door u verstrekte gegevens ook zichtbaar voor alle andere gebruikers. Openbare berichten kunnen alleen door de gebruiker zelf worden gewist.

De verwerking van uw gegevens is voor de bovengenoemde doeleinden voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen volgens artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG noodzakelijk.

Een gedetailleerde weergave van de statistische verwerkingsvormen door social media-aanbieders en Theben is te vinden in de onderstaande beschrijvingen.

Facebook

Theben maakt voor de hier aangeboden informatiedienst gebruik van het technisch platform en de diensten van Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ierland (‘Facebook’).

Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens alsmede soort en doel van het gebruik ervan

De bij het gebruik van de dienst over u verzamelde gegevens worden door Meta Platforms Ireland verwerkt en daarbij eventueel naar landen buiten de Europese Unie overgedragen. Dit betreft o.a. uw IP-adres, de gebruikte applicatie, gegevens over het door u gebruikte apparaat (inclusief apparaat-ID en applicatie-ID), informatie over opgeroepen websites, uw locatie en uw mobiele telefoonprovider.

Deze informatie wordt gebruikt om ons als exploitant van de Facebook-site statistische informatie over het gebruik van de Facebook-site beschikbaar te stellen.

Nadere informatie stelt Facebook via de volgende link beschikbaar:

https://www.facebook.com/help/pages/insights

De statistische informatie die Facebook ons ter beschikking stelt, is geanonimiseerd. Ook kunnen individuele gebruikers niet worden geïdentificeerd. Dit betekent niet altijd dat de verzameling van gegevens en de verwerking van gegevens bij Facebook zelf geanonimiseerd plaatsvindt.

Gebruikt u op onze Facebook-site interactieve functies zoals de ‘Like’-knop of de commentaarfunctie, dan worden voor Theben overige persoonsgegevens zichtbaar die direct aan gebruikers kunnen worden toegewezen.

Informatie over de manier waarop u beschikbare informatie kunt beheren of wissen, vindt u op de volgende Facebook Support-sites:

https://de-de.facebook.com/about/privacy#

De verwerking van uw gegevens is voor de bovengenoemde doeleinden voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen volgens artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG noodzakelijk.

Instagram

Theben maakt voor de hier aangeboden informatiedienst gebruik van het technisch platform en de diensten van Meta Platforms Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ierland (‘Instagram’).

Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens alsmede soort en doel van het gebruik ervan

De gegevens die bij het gebruik van de dienst over u worden verzameld, worden door Instagram. verwerkt en daarbij eventueel naar landen buiten de Europese Unie overgedragen. Dit betreft o.a. uw IP-adres, de gebruikte applicatie, gegevens over het door u gebruikte apparaat (inclusief apparaat-ID en applicatie-ID), informatie over opgeroepen websites, uw locatie en uw mobiele telefoonprovider.

Deze informatie wordt gebruikt om ons als exploitant van de Instagram-site statistische informatie over het gebruik van de Instagram-site beschikbaar te stellen.

Nadere informatie stelt Instagram via de volgende link beschikbaar:

https://www.facebook.com/business/help/441651653251838?id=419087378825961

De statistische informatie die Instagram ons ter beschikking stelt, is geanonimiseerd. Ook kunnen individuele gebruikers niet worden geïdentificeerd. Dit betekent niet altijd dat de verzameling van gegevens en de verwerking van gegevens bij Instagram zelf geanonimiseerd plaatsvindt.

Gebruikt u op Instagram-site interactieve functies zoals de ‘Like’-knop of de commentaarfunctie, dan worden voor Theben overige persoonsgegevens zichtbaar die direct aan gebruikers kunnen worden toegewezen.

Theben heeft geen invloed op de interacties functies en gebruikersactiviteiten op de Instagram-site.

Informatie over de manier waarop Instagram uw persoonsgegevens verwerkt, vindt u in de volgende Privacyverklaring:

https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0

De verwerking van uw gegevens is voor de bovengenoemde doeleinden voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen volgens artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG noodzakelijk.

Twitter

Theben maakt voor de hier aangeboden dienst voor korte berichten gebruik van het technische platform en de diensten van Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS (‘Twitter’). Voor de gegevensverwerking van buiten de Verenigde Staten woonachtige personen is Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ierland verantwoordelijk.

Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens alsmede soort en doel van het gebruik ervan

De gegevens die bij het gebruik van de dienst over u worden verzameld, worden door Twitter Inc. verwerkt en daarbij eventueel naar landen buiten de Europese Unie overgedragen. Dit betreft o.a. uw IP-adres, de gebruikte applicatie, gegevens over het door u gebruikte apparaat (inclusief apparaat-ID en applicatie-ID), informatie over opgeroepen websites, uw locatie en uw mobiele telefoonprovider.

Deze gegevens worden toegewezen aan de gegevens van uw Twitter-account of uw Twitter-profiel. Wij hebben geen invloed op de soort en omvang van de door Twitter verwerkte gegevens, de soort verwerking of gebruik of de doorgifte van deze gegevens aan derden. Informatie over welke gegevens door Twitter worden verwerkt en voor welke doeleinden deze worden gebruikt, vindt u in de Privacyverklaring van Twitter (https://twitter.com/privacy?lang=de) en over de mogelijkheid uw eigen gegevens bij Twitter te kunnen inzien (https://help.twitter.com/de/managing-your-account/accessing-your-twitter-data).

Bovendien hebt u de mogelijkheid om via het Twitter-gegevensbeschermingsformulier of de archiefeisen informatie op te vragen:

https://support.twitter.com/forms/privacy

https://help.twitter.com/de/managing-your-account/how-to-download-your-twitter-archive

Gebruikt u op onze Twitter-site interactieve functies zoals de ‘Like’- of ‘Retweet’-knop of de commentaarfunctie, dan worden voor Theben overige persoonsgegevens zichtbaar die direct aan gebruikers kunnen worden toegewezen.

Informatie over de manier waarop u beschikbare informatie kunt beheren of wissen, vindt u op de volgende site:

https://support.twitter.com/forms/privacy

De verwerking van uw gegevens is voor de bovengenoemde doeleinden voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen volgens artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG noodzakelijk.

LinkedIn

Theben maakt voor de hier aangeboden dienst voor korte berichten gebruik van het technische platform en de diensten van LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland (‘LinkedIn’).

Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens alsmede soort en doel van het gebruik ervan

De bij het gebruik van de dienst over u verzamelde gegevens worden door LinkedIn verwerkt en daarbij eventueel naar landen buiten de Europese Unie overgedragen. Dit betreft o.a. uw IP-adres, de gebruikte applicatie, gegevens over het door u gebruikte apparaat (inclusief apparaat-ID en applicatie-ID), informatie over opgeroepen websites, uw locatie en uw mobiele telefoonprovider. Deze informatie wordt gebruikt om ons als exploitant van de LinkedIn-site statistische informatie over het gebruik van de LinkedIn-site beschikbaar te stellen.

De statistische informatie die LinkedIn ons ter beschikking stelt, is geanonimiseerd. Ook kunnen individuele gebruikers niet worden geïdentificeerd. Dit betekent niet altijd dat de verzameling van gegevens en de verwerking van gegevens bij LinkedIn zelf geanonimiseerd plaatsvindt.

Gebruikt u op onze LinkedIn-site interactieve functies zoals de ‘Like’-knop of de commentaarfunctie, dan worden voor Theben overige persoonsgegevens zichtbaar die direct aan gebruikers kunnen worden toegewezen.

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door LinkedIn vindt u in de Privacyverklaring van LinkedIn, die u via de volgende link kunt oproepen:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

De verwerking van uw gegevens is voor de bovengenoemde doeleinden voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen volgens artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG noodzakelijk.

XING

Theben maakt voor de hier aangeboden dienst voor korte berichten gebruik van het technische platform en de diensten van New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Duitsland (‘XING’).

Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens alsmede soort en doel van het gebruik ervan

De bij het gebruik van de dienst over u verzamelde gegevens worden door XING verwerkt en daarbij eventueel naar landen buiten de Europese Unie overgedragen. Dit betreft o.a. uw IP-adres, de gebruikte applicatie, gegevens over het door u gebruikte apparaat (inclusief apparaat-ID en applicatie-ID), informatie over opgeroepen websites, uw locatie en uw mobiele telefoonprovider. Deze informatie wordt gebruikt om ons als exploitant van de XING-site statistische informatie over het gebruik van de XING-site beschikbaar te stellen.

De statistische informatie die XING ons ter beschikking stelt, is geanonimiseerd. Ook kunnen individuele gebruikers niet worden geïdentificeerd. Dit betekent niet altijd dat de verzameling van gegevens en de verwerking van gegevens bij XING zelf geanonimiseerd plaatsvindt.

Gebruikt u op onze XING-site interactieve functies zoals de ‘Like’-knop of de commentaarfunctie, dan worden voor Theben overige persoonsgegevens zichtbaar die direct aan gebruikers kunnen worden toegewezen. Voorwaarde voor dit gebruik is meestal een aanmelding van de bezoeker bij XING.

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door XING vindt u in de Privacyverklaring van XING, die u via de volgende link kunt oproepen:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

De verwerking van uw gegevens is voor de bovengenoemde doeleinden voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen volgens artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG noodzakelijk.

YouTube

Theben maakt voor de hier aangeboden dienst voor korte berichten gebruik van het technische platform en de diensten van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (‘YouTube’).

Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens alsmede soort en doel van het gebruik ervan

De bij het gebruik van de dienst over u verzamelde gegevens worden door YouTube verwerkt en daarbij eventueel naar landen buiten de Europese Unie overgedragen. Dit betreft o.a. uw IP-adres, de gebruikte applicatie, gegevens over het door u gebruikte apparaat (inclusief apparaat-ID en applicatie-ID), informatie over opgeroepen websites, uw locatie en uw mobiele telefoonprovider.

Deze informatie wordt gebruikt om ons als exploitant van het YouTube-kanaal statistische informatie over het gebruik van het YouTube-kanaal beschikbaar te stellen.

Nadere informatie stelt YouTube via de volgende link beschikbaar:

https://support.google.com/youtube/answer/9002587?hl=de

De statistische informatie die YouTube ons ter beschikking stelt, is geanonimiseerd. Ook kunnen individuele gebruikers niet worden geïdentificeerd. Dit betekent niet altijd dat de verzameling van gegevens en de verwerking van gegevens bij YouTube zelf geanonimiseerd plaatsvindt.

Gebruikt u op ons YouTube-kanaal interactieve functies zoals de ‘Vind ik leuk’-knop of de commentaarfunctie, dan worden voor Theben overige persoonsgegevens zichtbaar die direct aan gebruikers kunnen worden toegewezen.

Informatie over de manier waarop YouTube uw persoonsgegevens verwerkt, vindt u in de volgende Privacyverklaring:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

De verwerking van uw gegevens is voor de bovengenoemde doeleinden voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen volgens artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG noodzakelijk.

Kununu

Theben maakt voor de hier aangeboden dienst voor korte berichten gebruik van het technische platform en de diensten van New Work SE, Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Duitsland (‘Kununu’).

Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens alsmede soort en doel van het gebruik ervan

De gegevens die bij het gebruik van de dienst over u worden verzameld, worden door Kununu verwerkt. Dit betreft o.a. uw IP-adres, de gebruikte applicatie, gegevens over het door u gebruikte apparaat (inclusief apparaat-ID en applicatie-ID), informatie over opgeroepen websites, uw locatie en uw mobiele telefoonprovider. Deze informatie wordt gebruikt om ons als exploitant van de Kununu-site statistische informatie over het gebruik van de Kununu-site beschikbaar te stellen.

De statistische informatie die Kununu ons ter beschikking stelt, is geanonimiseerd. Ook kunnen individuele gebruikers niet worden geïdentificeerd. Dit betekent niet altijd dat de verzameling van gegevens en de verwerking van gegevens bij Kununu zelf geanonimiseerd plaatsvindt.

Informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Kununu vindt u in de Privacyverklaring van Kununu, die u via de volgende link kunt oproepen:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

De verwerking van uw gegevens is voor de bovengenoemde doeleinden voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen volgens artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG noodzakelijk.

Pinterest

Theben maakt voor de hier aangeboden informatiedienst gebruik van het technische platform en de diensten van Pinterest Europe Ltd. Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street Dublin, Ierland (‘Pinterest’).

Verzamelen en opslaan van persoonsgegevens alsmede soort en doel van het gebruik ervan

De bij het gebruik van de dienst over u verzamelde gegevens worden door Pinterest geregistreerd, en daarbij eventueel naar landen buiten de Europese Unie overgedragen. Dit betreft o.a. uw IP-adres, de gebruikte applicatie, gegevens over het door u gebruikte apparaat (inclusief apparaat-ID en applicatie-ID), informatie over opgeroepen website en de daar uitgevoerde handelingen.

Nadere informatie hierover stelt Pinterest via de volgende link ter beschikking: Gegevensbescherming | Pinterest-beleid

Als u momenteel als gebruiker bij Pinterest bent aangemeld, dan staat op uw apparaat een cookie met uw Pinterest-identificatie. Zo kan Pinterest vaststellen dat u deze site hebt bezocht en hoe u deze hebt gebruikt. Dit geldt ook voor alle andere Pinterest-accounts. Met in websites opgenomen Pinterest-knoppen kan Pinterest uw bezoeken van deze websites registreren en aan uw Pinterest-account toewijzen. Aan de hand van deze gegevens kunnen inhoud of advertenties op u afgestemd worden aangeboden. Als u dit wilt vermijden, dan moet u zich bij Pinterest afmelden of de functie ‘aangemeld blijven’ deactiveren, de op uw apparaat aanwezige cookies verwijderen en uw browser afsluiten en opnieuw starten.
De verwerking van uw gegevens is voor de bovengenoemde doeleinden voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen volgens artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG noodzakelijk.

Rechten van betrokkenen

U hebt recht op:

 • inzage (volgens artikel 15 van de AVG) in uw door ons verwerkte persoonsgegevens te verlangen. Met name kunt u verzoeken om inzage in de verwerkingsdoeleinden, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens bekend werden of worden gemaakt, de geplande opslagduur, het bestaan van een recht op correctie, wissing en/of beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een klachtenrecht, de herkomst van uw gegevens, wanneer deze niet door ons werden verzameld, en over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering en evt. veelzeggende informatie over de details daarvan;
 • correctie (volgens artikel 16 van de AVG) van onjuiste of aanvulling van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen;
 • wissing (volgens art. 17, AVG) van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen, wanneer de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor de nakoming van een wettelijke verplichting, vanwege het openbaar belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • beperking (volgens artikel 18 van de AVG) van de verwerking van uw persoonsgegevens te verlangen, wanneer de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, u de wissing ervan echter afwijst en wij de gegevens niet meer nodig hebben, terwijl u deze voor de voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering nodig hebt of u volgens art. 21, AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking ervan;
 • overdracht (volgens artikel 20 van de AVG) van uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, of de overdracht naar een andere verwerkingsverantwoordelijke te verlangen;
 • uw eerder gegeven toestemming in te trekken (volgens art. 7, lid 3 van de AVG). Dit leidt ertoe dat wij de gegevensverwerking, waarvoor u ons toestemming hebt gegeven, in de toekomst niet meer mogen voortzetten
 • een klacht (volgens artikel 77 van de AVG) bij een toezichthoudende autoriteit in te dienen. Meestal kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw normale verblijfplaats of werkplaats of met de vestigingsplaats van ons advocatenkantoor.

Recht op bezwaar

Wanneer uw persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen volgens artikel 6, lid 1, zin 1, punt f) van de AVG worden verwerkt, hebt u het recht volgens art. 21, AVG om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, wanneer er redenen zijn die verband houden met uw specifieke situatie of wanneer het bezwaar betrekking heeft op direct marketing. In het laatste geval hebt u een algemeen bezwaarrecht dat zonder vermelding van een bijzondere situatie door ons wordt erkend. Als u van uw intrekkings- of bezwaarrecht gebruik wilt maken, hoeft u alleen een e-mail te sturen naar: datenschutz@theben.de.

Gegevensbeveiliging

Wij maken tijdens het websitebezoek gebruik van de vaak toegepaste SSL-methode (Secure Socket Layer) in combinatie met het telkens hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Meestal is dit een 256 bit-versleuteling. Als uw browser geen 256-bit versleuteling ondersteunt, kiezen we in plaats daarvan de 128-bit v3 technologie. Of een bepaalde site van onze website versleuteld wordt overgedragen, herkent u aan het gesloten sleutel- resp. het gesloten slotsymbool op de onderste statusbalk van uw browser. Wij hebben bovendien passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of toegang door onbevoegde derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkeling continu verbeterd.

Actualiteit en wijziging van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is momenteel geldig en is van december 2022. Door de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen daarop of vanwege gewijzigde wettelijk resp. overheidsvoorschriften kan het noodzakelijk zijn om deze Privacyverklaring te wijzigen.